Tập Thông tin Tiếng Việt cho cử tri

​​​​​​Tổng Thư ký tiểu bang Oregon cung cấp một phần biên dịch Tập thông tin tiếng Việt cho cử tri tiểu bang và quận. Toàn bộ tập thông tin cho cử tri tiểu bang có trực tuyến và tập thông tin cho cử tri quận trên trang mạng Quận​.

​​​​​​​​​​ Thư gửi cử tri từ Tổng Thư ký Tiểu bang​
Thông tin Bầu cử
An toàn địa điểm bỏ phiếu
Các câu hỏi thường gặp
An ninh bầu cử
Cử tri Khuyết tật
Quyền Bầu cử
Tin tức Ứng cử viên và Đảng
Ghi danh Cử tri
Các ứng cử viên
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Jo Rae Perkins
Dan Pulju
Ron Wyden
Chris Henry
Dân biểu Hoa kỳ khu vực bầu cử thứ Nhất
Suzanne Bonamici
Dân biểu Hoa Kỳ khu vực bầu cử thứ Hai
Joe Yetter
Cliff S Bentz
Dân biểu Hoa Kỳ khu vực bầu cử thứ Ba
Earl Blumenauer
Joanna Harbour
David E Delk
Dân biểu Hoa Kỳ khu vực bầu cử thứ Tư
Alek Skarlatos
Mike Beilstein
Levi Leatherberry
Val Hoyle
Jim Howard
Dân biểu Hoa Kỳ khu vực bầu cử thứ Năm
Lori Chavez-DeRemer
Jamie McLeod-Skinner
Dân biểu Hoa Kỳ khu vực bầu cử thứ Sáu
Andrea Salinas
Mike Erickson
Thống đốc
Tina Kotek
Donice Noelle Smith
Betsy Johnson
Christine Drazan
Ủy viên Sở Lao động và Công nghiệp
Christina E Stephenson
Cheri Helt
Thẩm phán Tòa Kháng án, chức vụ 10
Kristina Hellman
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Dân Biểu Hoa Kỳ, Thống đốc, Ủy viên Sở Lao động và Công nghiệp, Thẩm phán Tòa Kháng án, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Dân biểu Tiểu bang, Thẩm phán Tòa Lưu động​
Dự luật
Dự luật trên Lá phiếu 111 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 111 Tuyên bố Giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 111 Tường trình Tài chính
Dự luật trên Lá phiếu 111 Biện luận Ủng hộ
Dự luật trên Lá phiếu 111 Biện luận Chống lại
Dự luật trên Lá phiếu 112 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 112 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 112 Tường trình Tài chính
Dự luật trên Lá phiếu 112 Biện luận Ủng hộ
Dự luật trên Lá phiếu 112 Biện luận Chống lại
Dự luật trên Lá phiếu 113 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 113 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 113 Tường trình Tài chính
Dự luật trên Lá phiếu 113 Biện luận Ủng hộ
Dự luật trên Lá phiếu 113 Biện luận Chống lại
Dự luật trên Lá phiếu 114 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 114 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 114 Tường trình Tài chính
Dự luật trên Lá phiếu 114 Tường trình Tác động Chủng tộc
Dự luật trên Lá phiếu 114 Biện luận Ủng hộ
Dự luật trên Lá phiếu 114 Biện luận Chống lại
Dự luật trên Lá phiếu 6-203 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 6-203 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 6-204 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 6-204 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 7-82 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 7-82 Tuyên bố giải trình
Dự luật trên Lá phiếu 20-335 Tựa đề
Dự luật trên Lá phiếu 20-335 Tuyên bố giải trình​​


Bản dịch Tập Thông tin cho cử tri Quận

Xem bản dịch tập thông tin cho cử tri bằng các ngôn ngữ có trong mỗi Quận:

Hội đồng Cố vấn Biên dịch

Hội đồng Cố vấn Biên dịch góp ý cho Tổng Thư ký tiểu bang Oregon về các bản dịch tập thông tin cho cử tri. Ban cố vấn tham gia vào quá trình cộng đồng đánh giá, còn được hiểu là cộng đồng xác nhận, để bảo đảm các tài liệu được biên dịch phù hợp với văn hóa. Ban cố vấn gồm những thành viên thuộc các cộng đồng ngôn ngữ ở tiểu bang Oregon. Để biết thêm tin tức, hãy truy cập ​ Trang mạng Hội đồng Cố vấn Biên dịch​.