Bản dịch Tập Thông tin cho cử tri Quận

Duyệt xét bản dịch tập thông tin cho cử tri quận:

Hội đồng Cố vấn Biên dịch

Hội đồng Cố vấn Biên dịch góp ý cho Tổng Thư ký tiểu bang Oregon về các bản dịch tập thông tin cho cử tri. Ban cố vấn tham gia vào quá trình cộng đồng xác nhận, còn được hiểu là cộng đồng đánh giá, để bảo đảm các tài liệu được biên dịch phù hợp với văn hóa. Hội đồng bao gồm những thành viên thuộc các cộng đồng ngôn ngữ ở tiểu bang Oregon. Để biết thêm tin tức, hãy truy cập Trang mạng Hội đồng Cố vấn Biên dịch​​.