Tập thông tin cho cử tri Bầu cử Đặc biệt

​​​Tổng Thư ký tiểu bang Oregon và các quan chức đặc trách bầu cử quận cung cấp tập thông tin cử tri hướng dẫn về những cuộc bầu cử đặc biệt cấp tiểu bang, quận, thành phố và khu vực. Tổng Thư ký cam kết phục vụ các cử tri có trình độ tiếng Anh hạn chế bằng cách dịch thông tin chung về cử tri và dự luật, theo quy định của luật (ORS 251.170). Bản tuyên bố của ứng cử viên, nếu có, chỉ có bằng tiếng Anh trên trang mạng quận tại thời điểm này.


Bản dịch Tập Thông tin cho cử tri Quận

Duyệt xét bản dịch tập thông tin cử tri của quận:

Hội đồng Cố vấn Biên dịch

Hội đồng Cố vấn Biên dịch góp ý cho Tổng Thư ký tiểu bang Oregon về các bản dịch tập thông tin cho cử tri. Ban cố vấn tham gia vào quá trình cộng đồng đánh giá, còn được hiểu là cộng đồng xác nhận, để bảo đảm các tài liệu được biên dịch phù hợp với văn hóa. Ban cố vấn gồm những thành viên thuộc các cộng đồng ngôn ngữ ở tiểu bang Oregon. Để biết thêm tin tức, hãy truy cập ​ Trang mạng Hội đồng Cố vấn Biên dịch​.