Mga Pamplet ng mga Botante sa Wikang Tagalog

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ang Kalihim ng Estado ng Oregon ay nagbibigay ng mga isinaling bahagi ng mga pamplet ng mga botante ng estado at county sa wikang Tagalog. Ang kumpletong Pamplet ng mga Botante ng Estado ay available online at ang kumpletong mga Pamplet ng mga Botante ng County ay available sa mga webpage ng county.


Naisaling mga Pamplet ng mga Botante ng County

Suriin ang mga isinaling pamphlet para sa mga botante ayon sa county:

Translation Advisory Council

Ang Translation Advisory Council ay nagbibigay ng payo sa Kalihim ng Estado ng Oregon sa mga pagsasaling-wika ng pamplet ng mga botante. Ang Konseho ay nakikilahok sa isang proseso ng komunidad na pagpapatunay, kilala rin bilang komunidad na pagsubok, upang matiyak na ang mga isinaling materyal ay tumutugon sa kultura. Ang Konseho ay binubuo ng mga miyembro na bahagi ng mga komunidad para sa iba’t ibang wika ng Oregon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Translation Advisory Council website.​​