Pamplet para sa mga Botante sa Espesyal na Halalan

​​​​​​​​​​​​​​​​Ang Kalihim ng Estado ng Oregon at mga opisyal sa halalan ng county ay nagbibigay ng mga pamphlet para sa mga botante upang gabayan ang mga botante sa espesyal na halalan ng estado, county, lungsod, at distrito. Nakatuon ang Kalihim sa paglilingkod sa mga botante na may limitadong kasanayan sa wikang Ingles sa pamamagitan ng pagsasalin ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa botante at panukala, tulad ng itinakda ng batas (ORS 251.170). Ang mga pahayag ng kandidato, kung mayroon man, ay available lamang sa wikang Ingles sa mga county webpage sa pagkakataong ito.

​ ​​

Naisaling mga Pamplet ng mga Botante ng County

Suriin ang mga isinaling pamphlet para sa mga botante ayon sa county:

Translation Advisory Council

Ang Translation Advisory Council ay nagbibigay ng payo sa Kalihim ng Estado ng Oregon sa mga pagsasaling-wika ng pamplet ng mga botante. Ang Konseho ay nakikilahok sa isang proseso ng komunidad na pagpapatunay, kilala rin bilang komunidad na pagsubok, upang matiyak na ang mga isinaling materyal ay tumutugon sa kultura. Ang Konseho ay binubuo ng mga miyembro na bahagi ng mga komunidad para sa iba’t ibang wika ng Oregon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Translation Advisory Council website.​​