Mga Pamplet ng mga Botante sa Wikang Tagalog

​​​Ang Kalihim ng Estado ng Oregon ay nagbibigay ng mga isinaling bahagi ng mga pamplet ng mga botante ng estado at county sa wikang Tagalog. Ang kumpletong Pamplet ng mga Botante ng Estado​ ay available online at ang kumpletong mga Pamplet ng mga Botante ng County ay available sa mga webpage ng county.

​​ Liham ng Kalihim ng Estado
Impormasyon ng Botante
Kaligtasan ng mga Drop Site (Lugar ng Hulugan ng Balota)
Mga Madalas Itanong
Seguridad ng Halalan
Mga Botante na may Kapansanan
Karapatang Bumoto
Impormasyon ng Partido at Kandidato
Pagpaparehistro ng Botante
Mga Kandidato
Senador ng Estados Unidos
Jo Rae Perkins
Dan Pulju
Ron Wyden
Chris Henry
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-1 Distrito
Suzanne Bonamici
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-2 Distrito
Joe Yetter
Cliff S Bentz
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-3 Distrito
Earl Blumenauer
Joanna Harbour
David E Delk
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-4 na Distrito
Alek Skarlatos
Mike Beilstein
Levi Leatherberry
Val Hoyle
Jim Howard
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-5 Distrito
Lori Chavez-DeRemer
Jamie McLeod-Skinner
Kinatawan ng Estados Unidos para sa Ika-6 na Distrito
Andrea Salinas
Mike Erickson
Gobernador
Tina Kotek
Donice Noelle Smith
Betsy Johnson
Christine Drazan
Komisyonado ng Kawanihan ng Paggawa at Industriya (Bureau ofLabor and Industry)
Christina E Stephenson
Cheri Helt
Hukom ng Hukuman sa Paghahabol (Court of Appeals), posisyon 10
Kristina Hellman
Senador ng Estados Unidos, Kinatawan ng Estados Unidos,Gobernador, Komisyonado ng Kawanihan ng Paggawa at Industriya (Bureau ofLabor and Industry), Hukom ng Hukuman sa Paghahabol (Court of Appeals),Senador ng Estado, Kinatawan ng Estado, Hukom ng Circuit Court
Mga Panukalang-Batas
Panukalang Batas sa Balota 111 Pamagat
Panukalang Batas sa Balota 111 Nagpapaliwanag na Pahayag
Panukalang Batas sa Balota 111 Pahayag sa Pananalapi
Panukalang Batas sa Balota 111 Mga Argumentong Pabor Dito
Panukalang Batas sa Balota 111 Mga Argumentong Sumasalungat Dito
Panukalang Batas sa Balota 112 Pamagat
Panukalang Batas sa Balota 112 Nagpapaliwanag na Pahayag
Panukalang Batas sa Balota 112 Pahayag sa Pananalapi
Panukalang Bats sa Balota 112 Mga Argumentong Pabor Dito
Panukalang Batas sa Balota 112 Mga Argumentong Sumasalungat Dito
Panukalang Batas sa Balota 113 Pamagat
Panukalang Batas sa Balota 113 Nagpapaliwanag na Pahayag
Panukalang Batasa sa Balota 113 Pahayag sa Pananalapi
Panukalang Batas sa Balota 113 Mga Argumentong Pabor Dito
Panukalang Batas sa Balota 113 Mga Argumentong Sumasalungat Dito
Panukalang Batas sa Balota 114 Pamagat
Panukalang Batas sa Balota 114 Nagpapaliwanag na Pahayag
Panukalang Batas sa Balota 114 Pahayag sa Pananalapi
Panukalang Batas sa Balota 114 Pahayag sa Epekto sa Isang Lahi
Panukalang Batas sa Balota 114 Mga Argumentong Pabor Dito
Panukalang Batas sa Balota 114 Mga Argumentong Sumasalungat Dito​​

Naisaling mga Pamplet ng mga Botante ng County

Tingnan ang mga isinaling pamplet ng mga botante na makikita sa mga wika na available sa bawat county:

Translation Advisory Council

Ang Translation Advisory Council ay ang nagbibigay ng payo sa Kalihim ng Estado ng Oregon sa mga pagsasaling-wika ng pamplet ng mga botante. Ang Konseho ay nakikilahok sa isang proseso ng pagpapatunay ng komunidad, na kilala rin bilang pagsubok sa komunidad, upang matiyak na ang mga isinaling materyal ay tumutugon sa kultura. Ang Konseho ay binubuo ng mga miyembro na bahagi ng mga komunidad para sa iba’t ibang wika ng Oregon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang​ Translation Advisory Council website.