Peba an RiBout Nan Ien Bout Eo Ejenolok

​Secretary in State eo an Oregon im rijerbal ro an ien ekāālel ko an bukon rej lelok peba in melele ko ñan lelok melele ñan ribout kin ien ekāālel ko rejenolok ilo state, bukon, city, im jejjetin jikin ko. Secretary eo ej loloorjak an jibañ ribout ro ejab lab aer melele kajin Belle ilo an ukok melele ko ekkā im kōtōbar ko ñan kelet ñan ribout, einwōt an walok ilo kakien (ORS 251.170). Melele in kamool ko jen rijibadōk jea ro, elañe ewōr, rej walok ilo kajin Belle ilo webpeij ko an bukon ilo ien in.​

​​​

Emōj ukot Peba in Melele ko an Ribout ilo County

Lale peba ko kin melele ko an ribout emōj ukoki ilo kajojo kajin ko ilo county:

Translation Advisory Council (Koonjel in Rōjañ kin Ukok)​

Translation Advisory Council (Koonjel eo ej Rōjañ kin Ukok) ej lelok rōjañ ñan Secretary eo an State eo an Oregon kin ukok ko an peba eo an ribout. Koonjel eo ej bōk kwōnaan ilo juon madmōdin kamool jen armij ro ilo jukjukin bed einwōt ad bar jelā ej teej ilo jukjukin bed, ñan loloorjak ke melele ko emōj ukoki rekkar ñan manit. Koonjel eo ekoba armij ro rej uwaan jukjukin bed ko an kajin ilo Oregon. Ñan melele ko relablok, lale website eo an Translation Advisory Council (Koonjel in Rōjañ kin Ukok)​.